KVKK

ÖZTAŞ OTOMOTİV

KVKK

KVKK ve Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Öztaş Otomotiv, Veri Sorumlusu sıfatı ile, siz çalışanlarımızdan elde ettiği kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun hareket edebilme amacıyla aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin veri sorumlusu tarafından işlenmesi, saklanması ve aktarılması süreçleriyle ilgili aşağıdaki hususları siz çalışanlarımızın bilgisine sunmaktayız.

Öztaş Otomotiv olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Öztaş Otomotiv tarafından genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (örnek olarak; kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, özlük dosyasına ilişkin bilgileriniz, askerlik durum bilgileriniz, sigorta bilgileriniz, medeni durum bilgileriniz, aile yakınlarınıza ait bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, hakkınızdaki hukuki dava ve takip bilgileriniz, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz, sağlık verileriniz, kılık kıyafet bilgileriniz, uyruk, din, biyometrik verileriniz, dernek vakıf ya da sendika üyelik bilgileriniz ) Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine, depolanmasına ve aktarılmasına onay verdiğiniz taktirde; iş akdinizin ifası, işe yatkınlığınız, performansınızın değerlendirilmesi, terfi süreçlerinin yönetilmesi, şirket çalışan politika ve süreçlerinin tasarlanarak uygulamaya konulması, sizinle iletişime geçilebilmesi, eş ve çocuk kimlikleri ile evlilik cüzdanının alınması suretiyle asgari geçim indirimi saptamasının yapılabilmesi, ücret yönetimi, resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan eğitim-toplantı-yeterlilik gibi organizasyonlara katılımınızın temini, işyeri doktoru tarafından sağlık hizmetlerinin sunulması, iş göremezlik durumlarınızın tespiti, kan grubu verileri gibi sağlık verilerinin acil durumlarda müdahale edilebilmesi için kartlarınıza işlenmesi veya özlük dosyalarında tutulması, güvenlik önlemleri ve çalışma saatlerinin takip ve belirlenmesi kapsamında görüntü kayıtları ile biyometrik giriş çıkış kayıtlarının tutulması, yan hak ve menfaatlerin temini, Şirketimizin kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hizmet sağlayıcılarımız aracılığıyla sigorta işlemlerinin yapılabilmesi, iş akdi ile çalışanların talep ve başvurularının yürütülebilmesi, çalışanların katılacağı eğitim organizasyonlarının düzenlenebilmesi, şirket organizasyonları veya hizmetleri kapsamında görsel verilerinizin yayınlanması, veri güvenliğinin temini amacıyla işlenip depolanabilecek, Veri Sorumlusu bünyesinde bulunan diğer bağlı kuruluşlara ve departmanlara, Veri Sorumlusunun yönetim kurulu üyelerine ve hissedarlarına, işyeri hekimine, yurt içi veya yurt dışında yerleşik olan bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, eğitim veren kuruluşlara, resmi kurum ve kuruluşlara, seyahat hizmeti sunan şirketlere, acentelere, sigorta şirketlerine, bankalara, faydalanılan, işbirliği içerisinde olunan veya sözleşme tarafı olan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.